• Home
  • Consumer Banking
Consumer
Consumer Banking

General Loan

साधारण कर्जा  प्रत्येक सदस्यल समूह सदस्यता प्राप्त गरेपछि कजा ग्राह्यत

Seasonal Loan

लिएका कर्जाका राम्रा सदुपयोग गरेका, केन्द बैठकमा नियमित रुपमा उपस्थित हुन

Alternative Energy Loan

अधिकांश  महिलाहरुमा खाना पकाउन क्रममा दाउराबाट निस्कन धुूवाँका कारणले &n

Discipline Loan

यस बैंकबाट कजा उपभोग गरी ब्यवसाय गरिरहेका समुहमा आबद्ध सदस्यका परियोजना त

Emergency Loan

बैंकमा आवद्ध सदस्यहरुका प्राकृतिक प्रकोप, दुर्घटनाका कारणले घर , जग्गा, व्

Agro Equipment Loan

कृषिमा आश्रित सदस्यहरुले आफुले गरि आएका परंपरागत कृषि प्रणालीलाइ आधुनिक

SME Loan

व्यवसायिक रुपल कृषि, पशुपंछी पालन÷व्यापार, साना तथा घरेलु उद्योग, माछा प

Foreign Employment Loan

कर्जा लिन योग्य सदस्यलाइ वैदेशिक कर्जा प्रदान गर्न सकिनेछ या कर्जा श्रीमा

Education Loan

दोश्रा वर्षका कर्जा लिन योग्य सदस्यल शैक्षिक कर्जा प्रदान गर्न सकिनेछ ।सद

House Construction Loan

बैंकमा आवद्ध भएका वा नभएका सदस्यहरुका व्यवस्थित बसोबासका लागी आफ्ना घर नभ

Business Loan

ब्यबसायिक समुहका हकमा समुह सदस्यलाइ बिनाधिता रु.१००,०००।– (एक लाख) सम्म ल

Self Reliance Group

कूनै पनि समुहबाट आफ्ना सदस्यहरुलाई कर्जा वितरण गर्न ऋण माग्नू अगावै सो सम