Consumer Banking
General Loan

साधारण कर्जा  प्रत्येक सदस्यल समूह सदस्यता प्राप्त गरेपछि कजा ग्राह्यताक्रम अनुसार पाउनसक्नेछन । समुहका सदस्यहरुलाइ विभिन्न आय बृद्धिमूलक कामहरुका लागि साधारण कजा प्रदान गर्नसकिनेछ
बिपन्न तथा न्यून आय भएका ब्यक्तिलाइ सामुहिक जमानीमा लघ उद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन   गर्नसदस्यका  वास्तविक  माग,  परीयोजना,  कजा  विश्लेषण  र  सदुपयोगिता  लगायतका  पक्षहरुलाइविश्लेषण गरी प्रति समूह सदस्य बढीमा रु. तीन लाख रुपैया सम्म लघुकजा उपलब्ध गराउनसकिनेछ तथा विगत दुइ बष देखि कजा उपभोग गरी असल बर्गमा परेका समूह सदस्यलाइअधिकतम रु. पाँच लाख रुपैया सम्म कजा लगानी गन पाउन गरी सीमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरिया। असल वर्गमा परेका सदस्यहरुका  रेकड औचित्य सहित शाखामा अद्यावधिक गरेर अनिवाय रुपमाराख्नुपर्नेछ । विना अध्ययन र विश्लेष असल वर्गका मापन गरेर लगानी गरेमा मान्य हुने छैन ।