Consumer Banking
Seasonal Loan

लिएका कर्जाका राम्रा सदुपयोग गरेका, केन्द बैठकमा नियमित रुपमा उपस्थित हुने, अनुशासन पालना गर्ने र रामा आय आर्जन गर्न सक्न सदस्यल व्यवस्था गरिएका कजा सीमा भित्र रही मौसमी कजा पाउन सक्नेछन