Consumer Banking
Discipline Loan

यस बैंकबाट कजा उपभोग गरी ब्यवसाय गरिरहेका समुहमा आबद्ध सदस्यका परियोजना तथासदस्यलाइ थप हौसला बढाउन उद्देश्यले या कजा योजना लागु गरिएका छ । निरन्तर २ वष कजा उपभोग तथा बचत गरी असल बर्गमा परेका सदस्यहरु जसल केन्द्रका अनुशासन पूर्णरुपमा परिपालना गरी बैंकवाट प्रवाह भएका कजाका लगनशिल र ईमान्दारितापूर्वकसदुपयोगीता  गरेका  सदस्यहरुलाइ  या  कजा  प्रदान  गरिनेछ  ।  असल  ऋणी  तथासदस्यहरुका विशेषता जनाइ रेकर्ड अद्यावधिक गरेका हुनुपर्नेछ ।