Consumer Banking
Emergency Loan

बैंकमा आवद्ध सदस्यहरुका प्राकृतिक प्रकोप, दुर्घटनाका कारणले घर , जग्गा, व्यवशाय वा अन्य क्षति भएमा, अकस्मात विमारी भएमा वा कुन किसिमका अन्य आकष्मिक समस्या आइ परेमा त्यस्ता सदस्यलाइ आकष्मिक कजा प्रदान गरिनेछ । आकस्मिक कर्जामा १८ प्रतिशत ब्याजदर तथा २ प्रतिशत सेवा शुल्क लाग्नेछ ।