Consumer Banking
SME Loan

व्यवसायिक रुपल कृषि, पशुपंछी पालन÷व्यापार, साना तथा घरेलु उद्योग, माछा पालन÷व्यापार, होटल व्यवसाय, खाद्यान्न खरीद बिक्री र अन्य व्यापार व्यावसाय विस्तार गर्नका लागि लघ व्यवसाय कर्जा प्रदान गर्न सकिनेछ ।