Consumer Banking
Foreign Employment Loan

कर्जा लिन योग्य सदस्यलाइ वैदेशिक कर्जा प्रदान गर्न सकिनेछ या कर्जा श्रीमान, श्रीमती, छोरा÷छोरी वा एकाघरका सदस्य विदेश जांदा उपलब्ध गराइन छ ।बैदेशिक कर्जा लिन निम्न अवस्थाहरु पुरा भएका हनुपर्नेछ ।कुन पनि कर्र्जाका सांवा तथा व्याज रकम कहिले पनि नरोकी समयम बुझाएका हुन पनछ । निजका आम्दानीले या ऋणका किस्ता तिन सक्न क्षमता भएका हुन पर्नेछ ।उक्त केन्द्रका कन पनि सदस्यका कुन प्रकारका भाखा नाघेका ऋण वांकी नभएका हुन पर्नेछ ।केन्द्रका अनुशासन रामा भएका हुन पने ।