Consumer Banking
Education Loan

दोश्रा वर्षका कर्जा लिन योग्य सदस्यल शैक्षिक कर्जा प्रदान गर्न सकिनेछ ।सदस्यका छोरा छोरीहरुलाइ प्राबिधिक शिक्षा अध्ययन गर्नका लागि या कर्जा उपलब्ध गराउन
सकिनेछ ।प्राबिधिक शिक्षा भन्नाले अ.न.मी, सि.एम.ए., कम्प्युटर संबन्धि, बिजुली संबन्धि तालिम तथा यस प्रकारका अध्ययन पश्चात ब्यवशायिक रुपमा आत्म निर्भर हुन सक्न बिधिन्न प्राबिधिक ज्ञान हासिल गर्ने खालका सीपमुलक तालीमहरु हुनेछन ।शैक्षिक कर्जा लिन निम्न अवस्थाहरु पुरा भएका हुनपर्नेछ ।यस अघि लिएका कर्र्जाका किस्ता रकम नियमित रुपमा समयम बुझाएका हुनपन छ ।ऋण माग गन भन्दा १ वष अगाडी देखि केन्द बैठकमा नियमित उपस्थित भएका हुनुपन छ निजका आम्दानीले या ऋणका किस्ता तिन सक्न क्षमता भएका हुन पर्नेछ ।उक्त केन्द्रका कन पनि सदस्यका कुन प्रकारका भाखा नाघेका ऋण वांकी नभएका हुन पर्नेछ ।केन्द्रका अनुशासन राम्रा भएका हुन पर्नेछ ।