Consumer Banking
House Construction Loan

बैंकमा आवद्ध भएका वा नभएका सदस्यहरुका व्यवस्थित बसोबासका लागी आफ्ना घर नभएका अवस्थामा वा पुराना घरका ठाउँमा नया घर बनाउन घर निर्माण कर्र्जाका व्यवस्था गरिएका छ । या कर्जा लिनका लागी निम्न अवस्थाहरु पुरा भएका हुनुपर्नेछ । या कर्जा लिनका लागि नियमित आम्दानी पुष्टी हुन खालका कागजात पेश गर्नुपर्दछ । कुन पनि कर्र्जाका सांवा तथा व्याज रकम कहिले पनि नरोकी समयम बुझाएका हुन पन छ । निजका आम्दानीले या ऋणका किस्ता तिन सक्न क्षमता भएका हुनु पर्नेछ । ख. भाखा नाघेका ऋण वांकी नभएका हुन पर्नेछ ।घर बनाउन उपयुक्त हुन ठाउँमा जग्गा÷घडेरी हुन पर्नेछ ।
नेपाल सरकार मातहतका कुन पनि निकाय –गाउँपालिका वा नगरपालिका) ले नक्सा पास गरेर भवन निर्माण गर्न तोकेका क्षेत्रमा घर बनाउंदा अनिबाय रुपमा घर निर्माणका नक्सा पेश गर्नु पर्नेछ ।घर निर्माण कर्जा लिन निजका परिवारका तथा केन्द्रका सम्पूण सदस्यका सहमति हुनपन छ ।
साथ निजका पारिवारिक स्थिति राम्रो, घरमा झै झगडा नभएका हुनुपर्नेछ ।