Consumer Banking
Business Loan

ब्यबसायिक समुहका हकमा समुह सदस्यलाइ बिनाधिता रु.१००,०००।– (एक लाख) सम्म लगानी गर्न सकिनेछ भने चल अचल सम्पत्ति धिता राखि रु.३००,०००।– सम्म लगानी गन सकिनेछ । समूह बाहेकका सदस्यलाइ ब्यक्तिगत कर्जा प्रवाह गदा स्वीकारयोग्य धिता लिइ रु.३००,०००।–सम्म तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था नभएका गाउँपालिकाका व्यक्तिहरुलाइ स्वीकारयोग्य धिता लिइ अधिकतम रु.७,००,०००।– ( सात लाख ) सम्म कर्जा लगानी गर्नुसकिनेछ ।