Consumer Banking
Self Reliance Group

कूनै पनि समुहबाट आफ्ना सदस्यहरुलाई कर्जा वितरण गर्न ऋण माग्नू अगावै सो समुह बैंकसंग समुह मान्यता परीक्षाको माध्यमले बैंकसंग आवद्ध भएको हूनू पर्नेछ ।समुह मान्यता परीक्षा उतिर्ण भई सकेको समुहका सदस्यहरु सबैले बैंकसंग लघुवित्त कारोबार गर्ने सम्बन्धमा अनूसुची  बमोजिमको ढाचामा समझदारीपत्र  मा दस्तखत गरेको हूनू पर्नेछ । साधारणतया समुह गठन भएको कम्तीमा तिन महिना पूरा भएको र सो अवधिमा नियमित रुपमा बचत दाखिला भएको अवस्थामा मात्र कर्जा समुहबाट कर्जा प्रस्ताव लिनू पर्नेछ । तर, विशेष प्रकृतिका परियोजनाहरुमा लगानी गर्नूपर्ने भएमा समुह मान्यता भएको तिन महिना पूरा नहूंदै पनि औचित्यको आधारमा कर्जा लगानी गर्न केन्द्रीय कार्यालयले स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ ।अवधिमा नियमित रुपमा बचत दाखिला भएको अवस्थामा मात्र कर्जा समुहबा६ कर्जा प्रस्ताव लिनू पर्ने५ । तर, विशेष प्रकृतिका परियोजनाहरुमा लगानी गर्नूपर्ने भएमा समुह मान्यता भएको तिन महिना पूरा नहूंदै पनि औचित्यको आधारमा कर्जा लगानी गर्न केन्द्रीय कार्यालयले स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ ।