• Home
  • Deposit
  • Mirmire Bal Bachat
Deposit
Mirmire Bal Bachat

बैंकमा आवद्ध सदस्यहरु या खाता खोली संचालन गर्नका लागि योग्य हुनेछन ।
बैंकका ग्राहक सदस्यहरुले वाल बचत खातामा वार्षिक ९ प्रतिशत ब्याज दर कायम गरिएका छ ।
बैंकमा आवद्ध सदस्यहरुले आ–आफ्ना वालवच्चाहरुका भविष्यका हितका लागि या खाता खोली रकम जम्मा गर्न
सक्नछन । सदस्यता लिन दिन रु. १००। मा या खाता खोल्न सक्नेछन । केन्द बैठक वा कार्यालयमा गइ सदस्यहरुले न्युनतम रु. १००।– वा सा भन्दा बढि रकम जम्मा गर्न सक्नेछन । यसरी जम्मा भएका रकम रु.५०००।– न्यूनतम मौज्दात राखी झिक्न पाउनेछन ।